سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم نمک معدنی سولفات آمونیوم با ترکیبات شیمیایی 21 درصد نیتروژین و 24 درصد سولفور و فرمول شیمیایی 2SO4NH4 یکی از کودهای شیمیایی بسیار مهم در کشاورزی به حساب می رود. شکل ظاهری سولفات آمونیوم برعکس بسیاری از کودهای مناسب گیاهان، سفید و پودری شکل با دانه هایی...